ما سعی میکنیم تماس اضطراری خود را بپذیریم
آیا می فهمید که ما نمی توانیم تماس اضطراری خود را در تمام زبان ها انجام دهیم.
به طور حیرت انگیز، آنها از یک شخص صحبت آلمانی کمک می گیرند.